logo Należy do: logo2
+48 (61) 285 38 61
Obrazek

Elektrodializa to proces separacji elektrochemicznej, w którym jony są przepuszczane przez membrany jonowymienne za pomocą napięcia stałego. Ze względu na stosunkowo dużą zawartość soli rozpuszczonych w serwatkach, pod wpływem prądu stałego, zachodzi zjawisko migracji anionów i kationów w kierunku odpowiednich elektrod. Stosując  usuwanie jonów z roztworu, powodujemy stopniową demineralizację roztworu, do poziomu zależnego od potrzeb.

ELEKTRODIALIZA - JAKI JEST
PRODUKT FINALNY?

  • Bardzo istotnym dla końcowej oceny efektu procesu demineralizacji z zastosowaniem ED jest poza zawartością soli mineralnych, końcowa jakość mikrobiologiczna serwatki czy też permeatu. Proces elektrodializy nie może wpływać negatywnie na tę jakość. Jest to ważne, gdyż powstające w efekcie proszki są używane do produkcji wyrobów dla niemowląt i dzieci, gdzie bardzo rygorystycznie przestrzegane są normy jakościowe. Z tego względu z dostępnych na rynku metod demineralizacji, proponujemy stosowanie metod ciągłych. W procesach tych w minimalnym stopniu zachodzi zmiana jakości mikrobiologicznej, ze względu na bardzo krótki czas obróbki produktu w instalacji ED w porównaniu z instalacjami pracującymi w sposób okresowy.