logo Należy do: logo2
+48 (61) 285 38 61
Obrazek

Elektrodializa to proces separacji elektrochemicznej, w którym jony są przepuszczane przez membrany jonowymienne za pomocą napięcia stałego. Ze względu na stosunkowo dużą zawartość soli rozpuszczonych w serwatkach, pod wpływem prądu stałego, zachodzi zjawisko migracji anionów i kationów w kierunku odpowiednich elektrod. Stosując  usuwanie jonów z roztworu, powodujemy stopniową demineralizację roztworu, do poziomu zależnego od potrzeb.

ELEKTRODIALIZA - DLACZEGO
OFERTA ALIMY JEST OOPTYMALNA?

Ponieważ proces technologiczny, którego wdrożenie proponujemy pozwala na:

  • przetwarzanie na jednej linii technologicznej serwatek różnych typów i permeatów
  • recykling wody poprzez maksymalne wykorzystanie procesów oczyszczania permeatów.