PRZEJDŹ NA:

 

logo_alima_whey_powder.png

 

Serwatka w proszku stosowana jest w wielu gałęziach przemysłu spożywczego. To jeden z kierunków rozwoju A-Limy-Bis, realizowany przez proszkownię serwatki w Górze.

Zadanie to jest realizowane w zakładzie, gdzie produkowana jest serwatka zdemineralizowana oraz zwykła.

Podstawowym celem jaki musi być spełniony w trakcie produkcji serwatki w proszku jest zapewnienie powtarzalnej, wysokiej jakości produktu gotowego. Firma A-Lima-Bis osiąga ten cel poprzez: szczegółową kontrolę samych surowców jak i audyty dostawców surowców oraz materiałów pomocniczych. Ważne jest również stosowanie w trakcie produkcji systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wg HACCP, ciągły monitoring wszystkich parametrów procesu technologicznego oraz prowadzenie bieżącej kontroli laboratoryjnej (badania chemiczne i mikrobiologiczne) na każdym etapie produkcji.

Oferujemy:

 • Serwatkę zdemineralizowaną -specyfikacja techniczna: zdemineralizowana.pdf
 • Serwatkę zwykłą - specyfikacja techniczna: zwykla.pdf

Serwatka w proszku znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu spożywczego gdzie zastępuje mleko w proszku. Wykorzystywana jest w:

 • produkcji pieczywa i wytwarzaniu ciast i ciastek
 • produkcji czekolady i słodyczy
 • serów topionych
 • mieszanek mleczne w proszku
 • produkcji pasz i preparatów mlekozastępczych

Polityka środowiskowa

PPHU A-LIMA-BIS SP. Z O.O. prowadzi w Zakładzie w Górze działalność w zakresie produkcji zdemineralizowanej serwatki w proszku, z poszanowaniem środowiska naturalnego i jego zasobów. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów - czynnie przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska.

Cele Polityki Środowiskowej skierowane są na działania związane ze świadczeniem usług i wytwarzaniem wyrobów przyjaznych dla środowiska, mające na uwadze postęp technologiczny, potrzeby klientów oraz oczekiwania społeczne.

Nadrzędnymi celami w realizacji Polityki Środowiskowej są:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i spełniania wymagań dotyczących ochrony środowiska,
 • minimalizacja wpływu prowadzonej działalności na otoczenie naturalne i społeczne
  oraz systematyczna redukcja zagrożeń,
 • wybór i stosowanie najlepszych dostępnych technologii, przyjaznych środowisku,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie standardów i metod zarządzania środowiskowego (w szczególności ISO).

Powyższe cele zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • prawidłową identyfikację aspektów środowiskowych działalności Spółki i określenie
  ich wpływu na otoczenie,
 • minimalizację zużycia wody, surowców i energii oraz stałe ograniczanie emisji zanieczyszczeń, w szczególności odpadów do środowiska,
 • ciągłe doskonalenie procesów świadczonych usług oraz właściwą eksploatację środków transportu, maszyn i urządzeń,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości oraz kształtowanie odpowiednich postaw u pracowników i dostawców Spółki,
 • minimalizację wytwarzania odpadów.

Pełnomocnik ds. SZŚ Proszkowni zapewnia, że Polityka Zarządzania Środowiskowego jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz publicznie dostępna dla pracowników i kontrahentów Spółki. Będzie ona poddawana przeglądom i w razie potrzeby aktualizowana.

Środa Wielkopolska, 27.07.2017r.