Elektrodializa

Elektrodializa

>>> PRODUKCJA MLEKA O NISKIEJ ZAWARTOŚCI Na+, DEMINERALIZACJA SERWATKI, ODSALANIE BIAŁEK, ODSALANIE WÓD, ODKWASZANIE SOKÓW >>> MLEKO, SERWATKA, BIAŁKO, WODA, SOKI (CYTRYNOWE, GREJPFRUTOWE)

Elektrodializa to proces separacji elektrochemicznej, w którym jony są przepuszczane przez membrany jonowymienne za pomocą napięcia stałego. Ze względu na stosunkowo dużą zawartość soli rozpuszczonych w serwatkach, pod wpływem prądu stałego, zachodzi zjawisko migracji anionów i kationów w kierunku odpowiednich elektrod. Stosując  usuwanie jonów z roztworu, powodujemy stopniową demineralizację roztworu, do poziomu zależnego od potrzeb.

ELEKTRODIALIZA – DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE ?

  • Serwatka powstająca podczas produkcji serów podpuszczkowych, kwasowych czy kwasowo-podpuszczkowych oraz permeaty po stosowanych procesach ultrafiltracji stanowią bardzo cenny surowiec do dalszej przeróbki i wykorzystania, który zawiera  od 50 do 60 % składników suchej masy mleka.
  • Produkcja zdemineralizowanych proszków serwatkowych staje się coraz ważniejsza z uwagi na rosnące dynamicznie zapotrzebowanie na produkty dla niemowląt (humanizacja mleka krowiego) oraz specyficzną żywnością dla osób w podeszłym wieku. W jednym i drugim przypadku jednym z podstawowych składników do wytwarzania tego rodzaju żywności  jest zmodyfikowana co do składu serwatka zdemineralizowana. Jej produkcja wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych takich jak np. nanofiltracja, odwapnianie, wymiana jonowa, a zwłaszcza elektrodializa.
  • W zakładach mleczarskich istnieje konieczność przerobu wielu rodzajów serwatek i permeatów jednocześnie przy jednoczesnej optymalizacji kosztów mediów i respektowaniu przepisów   ochrony środowiska dotyczących zwłaszcza oczyszczania ścieków. To kompleksowe ujęcie problemu  przedstawia schemat.

ELEKTRODIALIZA – JAK TO ROBIMY ?

  • Najbardziej optymalne pod względem technologicznym (możliwość przerobu wszystkich rodzajów serwatki i permeatów), jest otrzymywanie wielu produktów o różnym stopniu demineralizacji na jednej linii technologicznej. Najkorzystniejsze zaś pod względem jakości otrzymywanego produktu uważamy połączenie procesu nanofiltracji oraz elektrodializy.
  • Nanofiltracja jest obecnie szeroko stosowana w zakładach mleczarskich do wstępnego zagęszczania serwatek i permeatów z jednoczesną ich częściową demineralizacją (ok. 35%). Dalsza, głębsza demineralizacja możliwa jest przy zastosowaniu technologii elektrodializy, która pozwala na osiągnięcie końcowego stopnia demineralizacji do poziomu 90-95%.

ELEKTRODIALIZA - JAKI JEST PRODUKT FINALNY ?

  • Bardzo istotnym dla końcowej oceny efektu procesu demineralizacji z zastosowaniem ED jest poza zawartością soli mineralnych, końcowa jakość mikrobiologiczna serwatki czy też permeatu. Proces elektrodializy nie może wpływać negatywnie na tę jakość. Jest to ważne, gdyż powstające w efekcie proszki są używane do produkcji wyrobów dla niemowląt i dzieci, gdzie bardzo rygorystycznie przestrzegane są normy jakościowe. Z tego względu z dostępnych na rynku metod demineralizacji, proponujemy stosowanie metod ciągłych. W procesach tych w minimalnym stopniu zachodzi zmiana jakości mikrobiologicznej, ze względu na bardzo krótki czas obróbki produktu w instalacji ED w porównaniu z instalacjami pracującymi w sposób okresowy.

ELEKTRODIALIZA - DLACZEGO OFERTA ALIMY JEST OOPTYMALNA ?

Ponieważ proces technologiczny, którego wdrożenie proponujemy pozwala na:

  • przetwarzanie na jednej linii technologicznej serwatek różnych typów i permeatów
  • recykling wody poprzez maksymalne wykorzystanie procesów oczyszczania permeatów.