logo Należy do: logo2
+48 (61) 285 38 61
Obrazek

Elektrodializa to proces separacji elektrochemicznej, w którym jony są przepuszczane przez membrany jonowymienne za pomocą napięcia stałego. Ze względu na stosunkowo dużą zawartość soli rozpuszczonych w serwatkach, pod wpływem prądu stałego, zachodzi zjawisko migracji anionów i kationów w kierunku odpowiednich elektrod. Stosując  usuwanie jonów z roztworu, powodujemy stopniową demineralizację roztworu, do poziomu zależnego od potrzeb.

ELEKTRODIALIZA –
JAK TO ROBIMY?

  • Najbardziej optymalne pod względem technologicznym (możliwość przerobu wszystkich rodzajów serwatki i permeatów), jest otrzymywanie wielu produktów o różnym stopniu demineralizacji na jednej linii technologicznej. Najkorzystniejsze zaś pod względem jakości otrzymywanego produktu uważamy połączenie procesu nanofiltracji oraz elektrodializy.
  • Nanofiltracja jest obecnie szeroko stosowana w zakładach mleczarskich do wstępnego zagęszczania serwatek i permeatów z jednoczesną ich częściową demineralizacją (ok. 35%). Dalsza, głębsza demineralizacja możliwa jest przy zastosowaniu technologii elektrodializy, która pozwala na osiągnięcie końcowego stopnia demineralizacji do poziomu 90-95%.